Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objekti

„Nanomaterjalid – uuringud ja rakendused“ konsortsiumileping

I. Üldsätted

1. Lepingu eesmärk on reguleerida pooltevahelisi suhteid ja koostööprintsiipe Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objekti „Nanomaterjalid – uuringud ja rakendused“ (edaspidi nimetatud ka „NAMUR“) loomisel ja tegevuste elluviimisel. Samuti määratletakse Lepingus Poolte ühise tegutsemise põhimõtted alameetme “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine“ toetuse taotluses (edaspidi nimetatud ka „Taotlus“) ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tegevuste (edaspidi nimetatud ka „projekt“) elluviimiseks.

2. Pooled lähtuvad Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadusest, Haridus- ja teadusministri 20.10.2009 määrusest nr 68 „Alameetme «Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine» investeeringute kavade koostamise kord“, Vabariigi Valitsuse 31.01.2007. a määrusest nr 26 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord“ ning muudest Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest. Lepingu sõlmimisel kehtivate õigusaktide muutumisel lepinguperioodi kestel lähtuvad pooled muutunud õigusaktide nõuetest.

3. Pooled on käesolevaga kokku leppinud, et Taotluse esitajaks konsortsiumi nimel on Taotleja.

4. Pooled lähtuvad Lepingu täitmisel “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine“ meetme taotlusest „Nanomaterjalid – uuringud ja rakendused“, konsortsiumilepingust, projekti tegevuskavast ja toetuse taotluse rahuldamise otsusest. Projekti tegevuskava ja toetuse taotluse rahuldamise otsust käsitletakse Lepingu lisadena ning Lepingu lahutamatute osadena.

5. Pooled kinnitavad, et:

5.1. nad vastavad „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 14 lõike 1 punktides 1–9 esitatud nõuetele, samuti muudele Haridus- ja teadusministri 20.10.2009 määruses nr 68 „Alameetme „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine“ investeeringute kavade koostamise kord“ partnerile/toetuse taotlejale esitatavatele nõuetele;

5.2. neil on kõik õigusaktidest tulenevad volitused, nõusolekud ja heakskiidud Lepingu sõlmimiseks ja sellest tulenevate kohustuste täitmiseks;

5.3. Lepingu sõlmimine ei ole vastuolus ühegi Poolte suhtes kehtiva õigusakti, Poolte poolt varem sõlmitud kokkuleppe ega Poolte suhtes tehtud kohtuotsuse või kohtumääruse nõudega;

5.4. nende esindajal on kõik volitused käesoleva Lepingu allkirjastamiseks.

6. Leping koos lisadega moodustab ühtse ja tervikliku kokkuleppe Poolte vahel, mis asendab kõiki samade Poolte vahel varem seoses Lepingu eesmärgiga sõlmitud mistahes suulisi või kirjalikke kokkuleppeid.

7. NAMUR’i tegevust reguleerivate dokumentide vastuolu korral lähtutakse tegevuste tõlgendamisel dokumentidest prioriteetsuse järjekorras: 1) toetuse taotlus ja toetuse rahuldamise otsus; 2) iga-aastane tegevuskava ja eelarve; 3) käesolev Leping.

II. Poolte õigused ja kohustused

8. Pooled kohustuvad:

8.1. tegema kõik endast oleneva Lepingu eesmärgi täitmiseks;

8.2. kasutama haridus- ja teadusministri määruse alusel eraldatud toetust Lepingu eesmärgi täitmiseks kooskõlas haridus- ja teadusministri määruse, taotluse rahuldamise otsuse ja muude õigusaktide nõuetega;

8.3. katma enda käsutuses oleva Taotluse raames loodud ja arendatud infrastruktuuri halduskulud projekti elluviimisel ja pärast projekti lõppu, kui NAMUR’i nõukogu (edaspidi nimetatud „Nõukogu“ vt ka III punkt 12) ei ole otsustanud teisiti;

8.4. võimaldama projekti raames loodud ja arendatud enda käsutuses oleva infrastruktuuri kasutamist teistele osapooltele (k.a. Lepingu partnerile) Nõukogu kehtestatud korras ja tingimustel;

8.5. tegema omalt poolt kõik võimaliku haridus- ja teadusministri määruse ja teiste õigusaktidega ette nähtud nõuete täitmiseks;

8.6. teavitama teisi Pooli viivitamatult asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada Lepingu täitmist ning takistada Lepingu eesmärgi täitmist.

8.7. järgima Nõukogu kinnitatud juhendeid, mis reguleerivad NAMUR’i tegevuste elluviimist;

8.8. osalema projekti ühise alalise juhtorgani - Nõukogu - tegevuses.

9. Taotleja kohustub:

9.1. täitma kõiki haridus- ja teadusministri määrusega nr 68 „Alameetme «Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine» investeeringute kavade koostamise kord“ peatükk 4, §-s 23 toetuse saajale pandud kohustusi.

9.2. koordineerima Partnerite tegevust projekti täitmisel ning korraldama projekti Nõukogu tööd ja Poolte omavahelist Lepingu eesmärgi täitmiseks vajalikku infovahetust;

9.3. palkama projektijuhi, kelle ülesanded täpsustab Nõukogu;

9.4. koostama aruanded NAMUR’i iga-aastase tegevuskavaga pandud ülesannete täitmise kohta;

9.5. kandma 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul, alates toetuse laekumisest Taotleja arvele, Partnerile üle tema osa ettenähtud toetusest, millega hüvitatakse rakendusüksuse poolt abikõlblikuks tunnistatud kulud;

9.6. koguma Partnerilt projekti täitmiseks ning aruannete esitamiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente, süstematiseerima ja säilitama informatsiooni ja dokumentatsiooni nõuetekohaselt ning koostama ja esitama kõik rakendusüksuse poolt nõutavad aruanded.


10. Partner kohustub:

10.1. täitma kõiki haridus- ja teadusministri määrusega nr 68 „Alameetme «Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine» investeeringute kavade koostamise kord“ peatükk 4, §-s 23 toetuse saajale pandud kohustusi omaltpoolt viisil ja mahus, mis võimaldab toetuse Taotlejale lepingu punktis 9.1 pandud kohustuse tõrgeteta nõuetekohase täitmise;

10.2. esitama Taotlejale asjakohast ning tõest informatsiooni, mis puudutab projekti elluviimisega seotud tegevuste elluviimist;

10.3. esitama Taotlejale väljamaksete aluseks olevate kuludokumentide kinnitatud koopiad ning omapoolsete kulude loetelu hiljemalt 20 (kakskümmend) tööpäeva enne rakendusüksusele kuludokumentide esitamise tähtpäeva;

10.4. koostama aruanded neile tegevuskavaga pandud ülesannete täitmise kohta ning esitama need Taotlejale hiljemalt 20 (kakskümmend) tööpäeva enne projekti vahe- ja lõpparuande esitamise tähtpäeva.

11. Poolte koostöö NAMUR’i loomisel ja arendamisel hõlmab järgmist:

11.1. NAMUR’i loomisega seotud tegevused lähtudes Taotluses ja käesolevas Lepingus sätestatust;

11.2. Poolte tegevusvaldkondadel baseeruvate alus- ja rakendusuuringute tegemine, inimressursi kaasamine, infrastruktuuri kasutamise võimaldamine õppe- ja teaduseesmärkidel ja muude teenuste osutamine Poolte huvides ja poolt vastavalt Poolte kokkuleppele;

11.3. Pooli huvitava teadusalase teabe kogumine ja süstematiseerimine vastavalt kokkulepitud tingimustele ja temaatikale;

11.4. Poolte huvides projekti toimiseks vajaliku kompetentsi koondamine NAMUR’i juurde;

11.5. Rahvusvaheliste taotlusvoorude korraldamine NAMUR’i raames hangitud aparatuuri kasutamiseks, taotluste hindamise korraldamine ja ajaressurssi jaotamine vastavalt Nõukogu poolt kehtestatud korrale.

III. Projekti juhtimine

12. Pooled moodustavad Lepingu täitmiseks Nõukogu, mille koosseisu kuuluvad: 2 liiget TÜ-st, 1 liige TTÜ-st (isikud on seotud vastava T&A tegevusega), üks tööstuse-ettevõtlussektori esindaja ning üks haridus- ja teadusministeeriumi poolne esindaja. Kokku on nõukogus 5 liiget.

13. Nõukogul on NAMURi projekti täitmist koordineeriv roll ning tema pädevuses on:

13.1. Nõukogu pikaajaliste koostööreeglite (kodukord, regulaarsed kohtumised) kokku leppimine ja kinnitamine;

13.2. NAMUR’i juhtimisprotsessi kinnitamine ja projektijuhi valimine;

13.3. NAMUR’i strateegilise arengukava koostamine ja kinnitamine;

13.4. Arengukava alusel loodud tegevuskava ja eelarvet puudutavate muudatusettepanekute kooskõlastamine enne nende esitamist rakendusüksusele;

13.5. NAMUR’i iga-aastase tegevuskava ning selle alusel NAMUR’i tegevuste ja eelarve kinnitamine, sh vastavate teenuste ja hinnakirja kinnitamine NAMUR’i konsortsiumi Pooltele ning konsortsiumivälistele tellijatele;

13.6. Lepingu pooltele NAMUR’i projekti raames loodava infrastruktuuri kasutamise korra ja tingimuste (sh infrastruktuuri käigus hoidmisega kulude katmise korra) kehtestamine;

13.7. Teadusliku nõuandva kogu (scientific advisory board) moodustamine ja koosseisu kinnitamine. Teaduslik nõuandev kogu (5 liiget, 2 liiget nii TÜst kui ka TTÜst ja üks tööstuse-ettevõtlussektori esindaja) nõustab Nõukogu esitatud taotluste ekspertiisi alusel juurdepääsu andmisel NAMUR’i seadmetele, kaasates vajadusel ekspertiisi tegemiseks ka väliseksperte.

13.8. NAMUR’i tegevuse kohta hinnangu andmine.

14. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

15. Nõukogu teeb otsuseid konsensuslikult. Kui konsensust ei saavutata, siis otsustatakse hääletamise teel. Otsuse jõustumiseks peab otsuse poolt olema üle poole Nõukogu liikmetest.

16. NAMUR’i igapäevast tööd juhib Taotleja poolt tööle võetud projektijuht.

17. Projektijuht juhib infrastruktuuri igapäevast tööd viies ellu Nõukogu otsuseid, koostades vajaliku aruandluse nii Nõukogule kui ka rahastajale ning viib läbi teavitustegevust.

18. Projektijuhti abistab Partneri poolt määratud koordinaator, kes juhib tegevust Partneri poolt rajatavatel ja hallatavatel objektidel.

IV. Iga-aastase tegevuskava ja eelarve kehtestamine

19. NAMUR’i Nõukogu valmistab ette iga aasta 10.-ks detsembriks projekti tegevuskava ja eelarve järgmise kalendriaasta kohta.

20. Taotleja ja Partner allkirjastavad järgmise kalendriaasta tegevuskava ja eelarve hiljemalt eelneva aasta 31.-ks detsembriks ning nende poolt allkirjastamisel muutub see Lepingu lahutamatuks lisaks.

21. NAMUR’i kulude või eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste muutmisel või muutumisel kohustuvad Pooled eelnevalt kirjalikult kokku leppima täiendavate kulude finantseerimise viisis ja mahus.

V. Intellektuaalse omandi kuuluvus

22. NAMUR’i tegevuste elluviimise käigus loodud tulemus ja intellektuaalse omandi varalised õigused sellele kuuluvad Poolele, kelle töötajad selle tulemuse on loonud.

23. Selleks, et punktis 22 nimetatud intellektuaalomand saaks kuuluda Taotlejale või Partnerile, sõlmivad Pooled oma töötajatega intellektuaalomandi üleandmise lepingud või kohaldavad vajadusel muid meetmeid intellektuaalomandi ülevõtmiseks (nt vastav regulatsioon töölepingus).

24. Kui NAMURi tegevuse tulemus on loodud koostöös erasektorit esindava kliendiga või viimase tellimusel, siis lepitakse intellektuaalse omandi kuuluvus iga tellimustöö puhul eraldi kokku..

25. Kui NAMUR’i tegevuse tulemus on loodud Poolte poolt ühiselt, kuulub see tulemus nendele Pooltele ühiselt. Sellisel juhul sõlmivad ühise tulemuse loonud Pooled täiendava kokkuleppe intellektuaalse omandi varaliste õiguste teostamise, sh tulemuse õiguskaitse taotlemise, kulude katmise ja tulemi kasutamise tingimuste suhtes.

26. Taotleja või Partneri intellektuaalse omandi kaasavara moodustab intellektuaalne omand, mis tal oli olemas enne Lepingu sõlmimist ja NAMUR’i tegevuse alustamist, ja mille kasutamine on kasulik või vajalik NAMUR’i tegevuste elluviimiseks ning mida Taotleja või Partner lubab projekti läbiviimise käigus kasutada.

27. Intellektuaalse omandi kaasavara kohta koostab iga omanik enne NAMUR’is tegevuse alustamist intellektuaalse omandi kaasavara loendi ning esitab selle teistele Pooltele. Intellektuaalse omandi kaasavara kasutamine toimub litsentsilepingute alusel.

28. Intellektuaalse omandi kaasavara täiendamine NAMUR’iga seotud tegevuse jooksul toimub Poolte kokkuleppel.

29. Pooltel on õigus kasutada Lepingu täitmiseks kolmandaid isikuid juhul, kui nendega on sõlmitud intellektuaalse omandi varaliste õiguste loovutamise lepingud.

VI. Konfidentsiaalsus

30. Pooled kohustuvad konfidentsiaalset teavet kasutama ainult Poolte vahel NAMUR’i tegevuse huvides, järgides käesoleva Lepingu tingimusi.

31. Konfidentsiaalse teabe identifitseerimiseks peab see olema kas kirjalikus või digitaalses vormis, varustatuna märkega "konfidentsiaalne". Kui konfidentsiaalset teavet edastatakse Pooltele esmakordselt suulises vormis, kohustub edastaja andma teabele kirjaliku või digitaalse vormi koos eelnimetatud märkega kahe nädala jooksul arvates selle suulise konfidentsiaalse teabe edastamisest. Nimetatud vorminõude täitmata jätmine ei anna Pooltele ega teistele isikutele õigust suulises vormis edastatud konfidentsiaalset teavet avalikustada.

32. Pooled kohustuvad mitte avalikustama konfidentsiaalset teavet kolmandatele isikutele ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta va juhul, kui kolmandatel isikutel on seadusest tulenev õigus vastavat teavet nõuda.

33. Pooled on kohustatud tegema enda poolt kõik, et konfidentsiaalne teave ei muutuks nende töötajate või muude isikute kaudu avalikuks.

VII. Projekti täitmisel saadud tulemuste avaldamine

34. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, ei tohi Taotleja, Partner või nende töötajad või muu NAMUR’i tööga lepingulisel alusel seotud isik avaldada (st. avaldada teadusartikleid, konverentsiettekandeid jms.) andmeid, mis sisaldavad teis(t)e Pool(t)e või NAMURi klientide (nii era- kui akadeemilised insitutsioonid) intellektuaalset kaasavara või projektiga seonduvat konfidentsiaalset teavet, sh. eeldatava leiutisega seonduvat teavet, isegi sel juhul, kui eelkirjeldatud informatsioon on põimunud Taotlejale või Partnerile endale kuuluva teabega.

35. Kui Taotleja, Partneri või kliendi töötaja soovib avaldada viimaste koostöös valminud NAMUR’i töötulemust sisaldavat teadusartiklit, esitada konverentsiettekannet või muul moel avalikustada koostöös valminud NAMUR’i töötulemusi, siis ta on kohustatud kõnealuse teadusartikli, ettekande teksti või muu materjali esitama teisele Partnerile ja kliendile (klientidele), et kindlaks teha konfidentsiaalse teabe (mitte)sisaldumine avaldatavates materjalides. Kui Taotleja, Partner või kliendid ei teata oma keeldumisest projekti tulemuste avaldamiseks 10 tööpäeva jooksul eeltoodud teadusartikli vmt esitamisest, loetakse, et ta on selle avaldamisega nõustunud. Juhul, kui on tegemist tellimustööga ja varalised õigused tellimustööle kuuluvad selle tellinud kliendile, siis käesolevas punktis nimetatud materjal esitatakse konfidentsiaalse teabe (mitte)sisaldumise kindlaks tegemiseks ka selle töö tellinud kliendile (klientidele). Antud punktis ei mõisteta koostööna NAMURi masinaoperaatorite, kelle kaasabil mõõtmised teostati, tööd.

36. Pooled kohustuvad NAMUR’i teemal avalikkusega suheldes võimaluse korral alati nimetama teisi partnereid.

VIII. Poolte vastutus. Lepingu kehtivus ja muutmine

37. Pooled kannavad täielikku varalist vastutust Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud otsese varalise kahju eest.

38. Kui Partneri tegevusest või tegevusetusest tulenev asjaolu on aluseks toetuse osalisele või täielikule tagasinõudmisele Taotlejalt siis kohustub Partner hüvitama Taotlejale toetuse tagasinõudmisega seotud kahju.

39. Juhul kui Pooled on projekti teostamisel teinud kulutusi, mis osutuvad abikõlbmatuteks, jäävad need kulutuse teinud Poole kanda. Sama põhimõtet rakendatakse ka abikõlbmatu käibemaksu puhul.

40. Juhul kui hilisema auditi käigus selgub, et Pool(t)e maksetaotlustes näidatud ja juba hüvitatud kulutused ei olnud abikõlblikud ja rakendusüksus nõuab Taotlejalt toetuse osa tagastamist, siis a) Taotleja arvestab abikõlbmatute kulude eest makstud hüvitise summa maha järgmistest väljamaksetest Pool(t)ele või b) Pool(ed) tagastavad Taotlejale viimase nõudmisel toetuse osa, mis kanti üle mitteabikõlblikuks osutunud kulude hüvitamiseks.

41. Leping jõustub selle allkirjastamisel Poolte poolt ja lõpeb 31. detsembril 2020. a või enne seda projektitaotluse rahuldamata jätmise korral projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse jõustumisel.

42. Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka peale Lepingu lõppemist neid Lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist (sh Haridus- ja teadusministri 20.10.2009 määruses nr 68 sätestatud vajaliku vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise ning dokumentatsiooni säilitamise kohustused).

43. Kõik lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist Poolte poolt allakirjutamise momendil või Poolte poolt kirjalikult määratud muul ajal.

IX. Lepingu ülesütlemine.

44. Poolel on õigus Leping üles öelda ainult teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul, hüvitades Poolele Lepingu ülesütlemise tagajärjel tekkida võivad kahjud.

45. Lepingu ülesütlemist mittetaotleval Poolel ei ole õigust keelduda nõusoleku andmisest Leping üles öelda, kui Lepingut ülesütlev Pool tasub vastavalt NAMUR’i tegevuskavale ja eelarvele tema poolt ette nähtud projekti omafinantseeringu summa Taotlejale.

46. Lepingut ülesütlev Pool kohustub teise Poole nõudmisel temaga sõlmima lepingu, milles on sätestatud projekti jooksul tekkinud ja teisele Poolele teatavaks saanud intellektuaalse omandi ja konfidentsiaalse teabe edaspidise kasutamise tingimused.

X. Lepingu rikkumine

47. Lepingu rikkumiseks loevad Pooled olukorda kui Pool(t)e tegevuse või tegevusetuse tulemusel ei suuda Pool(ed) täita käesoleva Lepinguga võetud kohustusi.

48. Lepingu rikkumise tuvastamise korral kohustub Lepingut rikkunud Pool teise Poole nõudmisel hüvitama talle tekkinud varalise kahju ning tegema kõik endast oleneva et heastada tekkinud olukord. Juhul kui Lepingut rikkunud Poolei heasta 30 päeva jooksul oma tegevusega Lepingu rikkumist või ei ole Lepingu rikkumine heastatav, on teisel Poolel õigus Leping üle öelda ja nõuda Lepingut rikkunud Poolelt Lepingu lõpetamisega seotud varalise kahju hüvitamist.

49. Lepingu rikkumiseks ei loe Pooled force majeure või Pooltest mittesõltuvatel põhjustel tulemusel tekkinud olukorda.

XI. Pooltevahelised teated

50. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatiivsed, mille edastamisel teistele Pooltele ei ole õiguslikke tagajärgi.

51. Informatiivset teadet võib edastada telefoni, e-posti, faksi jm vahendite kaudu.

XII. Poolte kontaktisikud Lepingu täitmisel

52. Poolte kontaktisikud käesoleva Lepingu täitmisel on:

a. Taotleja kontaktisikud on: projektijuht Sven Lange, tel: +3725541860, e-post: sven.lange@ut.ee;

b. Partneri kontaktisik on: /vaja täita/;

53. Kontaktisiku muutumisel esitab Pool teise Poole kontaktisikule teabe kirjalikult.

XIII. Lõppsätted

54. Pool ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ega ka kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

55. Pooled kohustuvad käituma teineteise suhtes lähtuvalt mõistlikkuse ja hea usu põhimõtetest. Lepingu täitmisest, tõlgendamisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendavad pooled vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Tartu Maakohtus.

56. Käesolev leping on sõlmitud elektroonilises vormis ning allkirjastatud digitaalselt.

W. Ostwaldi tn 1, 50411, Tartu
ESTONIA